Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wstęp                      

Niniejszy dokumenty zatytułowany „Polityka prywatności” ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w  AUTOPART. Jej treść została przygotowana w trosce o należyte postępowanie, zgodni z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. Należą do nich np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej itp. AUTOPART przetwarza dane osobowe użytkowników strony www, a także klientów i kontrahentów. Dane te są gromadzone w celach sprzedażowych i marketingowych, a ich przetwarzanie oznacza w zasadzie każdą czynność, która jest na nich wykonywana - zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Zastosowanie polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których AUTOPART S.A. jest administratorem danych osobowych. Dotyczy to przypadków, w których AUTOPART przetwarza dane pozyskane w drodze osobistych kontaktów, poprzez stronę www lub w drodze innych relacji handlowych i marketingowych. AUTOPART realizuje obowiązki informacyjne we wszystkich wymienionych przypadkach.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest AUTOPART SA, z siedzibą w Mielcu (39-300) przy ul. Kwiatkowskiego 2a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314676, NIP: 817-17-52-627, kapitał zakładowy: 9 073 500,00 zł (wpłacony w całości). Firma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się drogą elektroniczną: iodo@autopart.pl

Jako administrator danych dokładamy wszelkich starań, by zbierać jedynie niezbędne dane, gwarantujące nam należyte świadczenie usług sprzedażowych i marketingowych. Poniżej przedstawiamy sytuacje, w których użytkownik naszej strony internetowej udostępnia nam informacje o sobie oraz określamy sposoby postępowania z tymi informacjami. Naszym celem jest transparentność działań w tym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.autopart.pl

Informacje ogólne

Osoby fizyczne odwiedzające stronę www.autopart.pl mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Strona internetowa ogranicza  zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszej stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisu. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisu, ale ułatwiają korzystanie z niego . Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 • prawidłową pracę wyszukiwarek i zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
 • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;
 • wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

AUTOPART korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na stronie WWW;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

 • Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: google.com);
 • NoMonday – agencja interaktywna

Jednocześnie informujemy, że zarówno agencja NoMonday podpisała z AUTOPART SA umowę zawierającą właściwe zapisy o powierzeniu danych osobowych, w których zobowiązuje się do właściwej ich ochrony podczas przetwarzania. Obie firmy nie mogą dysponować danymi w sposób dowolny, bez wiedzy i zgody AUTOPART SA oraz przekazywać danych osobom trzecim.

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez AUTOPART lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednocześnie informujemy, że identyfikowanie za pomocą plików cookies dotyczy także osób fizycznych, zainteresowanych firmą lub ofertą AUTOPART.

Logi dostępowe

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie).

Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Pozostałe dane

W Formularzu kontaktowym zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej, lub nazwa firmy, z której zapytanie ofertowe jest kierowane. Pozyskane w ten sposób informacje trafiają do działu handlowego i są zabezpieczone tak, jak dane wszystkich klientów – z wykorzystaniem systemu Soft LAB administrowanego przez Asseco – AUTOPART SA posiada stosowne zabezpieczenia i umowy regulujące przetwarzanie danych przez tego zewnętrznego dostawcę.

Strona internetowa AUTOPART SA daje także możliwość wysłania aplikacji w celach rekrutacyjnych. Jednocześnie AUTOPART SA jako administrator pozyskanych w ten sposób danych dba o ich bezpieczeństwo w sposób regulowany przepisami prawa, w tym rozporządzeniem RODO.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

Podstawy prawne przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu www.autopart.pl  możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład:

- dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- dane osobowe osób, które wypełniają formularz internetowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania przedstawienia oferty lub sporządzenia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- dane osób składających aplikację w celach rekrutacyjnych przetwarzamy, by skontaktować się w sprawie procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);


*Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

- przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Powyższe dane gromadzimy w oparciu o zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dokładając wszelkich starań w zapewnieniu bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania powierzonych informacji.

Przetwarzanie danych osobowych klientów i potencjalnych klientów

AUTOPART przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z klientami AUTOPART niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe). Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się AUTOPART. Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę Firmy , stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe. Nadto, w przypadku klientów, którzy zawarli z AUTOPART umowy odpłatne, przetwarzamy również dane dotyczące płatności, w tym numery kart kredytowych, numery rachunków bankowych. Dane osobowe kontaktów biznesowych mogą być ujawnione stałym współpracownikom AUTOPART stanowiącym jej siły handlowe i wykorzystywane przez nich w celu prowadzenia działalności handlowej AUTOPART.

Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:

- usprawiedliwionym interesie AUTOPART jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń)

- zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing)

- wykonania zawartej umowy

- obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

- usprawiedliwionym interesie AUTOPART jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych)

- zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing)

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszego serwisu online mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania, ale również monitorowania sposobu korzystania z produktu online lub usługi), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

Czas przetwarzania danych

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. W obowiązujących w AUTOPART politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

1) w przypadku, gdy AUTOPART przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

2) w przypadku, gdy AUTOPART przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych przez użytkownika.

3) przypadku, gdy AUTOPART przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy

4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów
w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a AUTOPART ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu AUTOPART powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które AUTOPART przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

- ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

- podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz AUTOPART

- podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz AUTOPART

- pozostali podwykonawcy AUTOPART, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub usługi medyczne, usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej, usługi czyszczenia i dostawy odzieży roboczej, ubezpieczeń , usługi badawczo-rozwojowe, z którego korzysta AUTOPART, a także dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy

- podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, w tym badań satysfakcji klienta

- firmy windykacyjne

(przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu)

- audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi

- organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej,

(przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

Przekazywanie danych poza obszar Unii Europejskiej

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, tj. państw spoza Unii Europejskiej.

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a AUTOPART jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku chęci weryfikacji swoich danych osobowych, edycji, ograniczenia informacji lub chęci wycofania zgody należy skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  – iodo@autopart.pl . AUTOPART zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie jakiejkolwiek czynności na danych będących w posiadaniu firmy.

Prawa osób fizycznych w zarządzaniu swoimi danymi:

- prawo dostępu do danych
- prawo sprostowania danych osobowych
- prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych
- Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
- prawo do przenoszenia danych
- prawo do usunięcia danych

Cofnięcie zgody na przetwarzanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak nie podanie danych osobowych, oznaczonych jako niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, uniemożliwi świadczenie na Twoją rzecz usług.

Jesteśmy do dyspozycji

Pracownicy AUTOPART są do Państwa do dyspozycji w sprawie jakichkolwiek wątpliwości. Dołożymy wszelkich starań by jak najszybciej zareagować na Państwa pytania, niejasności i skargi. Zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych iodo@autopart.pl  lub rzecznikiem prasowym pr@autopart.pl. Wszelkie otrzymane skargi i prośby zostaną rozpatrzone.
Zapraszamy także do kontaktu bezpośredniego w siedzibie Firmy lub telefonicznie.

AUTOPART SA
ul. Kwiatkowskiego 2a

39-300 Mielec

Telefon: 17 584 57 00

autopart@autopart.pl

 

Zmiany w polityce prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na nowe przepisy prawa lub zarządzenia właściwych instytucji.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 23.05.2018 r.