Zapytania ofertowe

na dostawę systemu do Zarządzania produkcją w ramach planowanego do realizacji projektu pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium Elektrochemicznego w przedsiębiorstwie PPUH AUTOPART Jacek Bąk Sp. z o.o. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach Działania 2.1 ,,Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw’’ w ramach II Osi priorytetowej: ,,Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I’’.

Plik do pobrania

w sprawie zamówienia na dostawę sprzętu dla systemu do zarządzania produkcją - z dnia 9.03.2018 roku

Plik do pobrania